top of page

Kòm YAF se yon òganizasyon san bi likratif, nou bezwen manm nan Konsèy Direktè nou an pou pran desizyon pou tout òganizasyon an epi pou dirije tout aspè YAF. Jan lalwa federal egzije sa, sa a se yon pozisyon ki poko peye.


Responsablite:

 • Patisipe nan reyinyon konsèy yo chak mwa

 • Devlope misyon an jeneral nan òganizasyon an

 • Kenbe rantabilite finansye òganizasyon an

 • Asire òganizasyon an swiv tout lwa ak règleman ki aplikab yo

 • Kreye epi devlope politik gwo echèl

 • Sipèvize Direktè Egzekitif la epi asire yo ke yo ap pote misyon Konsèy la ak òganizasyon an antye

Kalifikasyon Prefere:

 • Konprann pwosedi palmantè a

 • Eksperyans anvan Konsèy la

 • Eksperyans jesyon san bi likratif

 • Konpreyansyon lwa san bi likratif

 • Sibvansyon ekri/eksperyans pou ranmase lajan

 • Eksperyans ak defans ak òganizasyon kominotè.

YAF se yon Anplwayè Opòtinite Egal. Nou pral konsidere aplikan pou pozisyon sa a san konsiderasyon ras, koulè, relijyon, kwayans, etnisite, orijin nasyonal, sèks, laj, idantite oswa ekspresyon sèks, oryantasyon seksyèl, eta sivil, andikap, enfòmasyon jenetik, estati veteran, oswa nenpòt lòt estati. oswa kondisyon ki pwoteje pa lalwa federal, eta oswa lokal ki aplikab. Fanm, moun ki gen koulè pal, moun LGBTQ+, jèn moun, ak manm lòt popilasyon istorikman prive dwa pou yo aplike.

Job Application

Job Application

Manm Konsèy la

Konsèy Administrasyon an se chèf YAF, ki pran tout desizyon final yo konsènan misyon, ranmase lajan ak plis ankò!
bottom of page